Spotkanie organizacyjne w Jarosławiu

W Jarosławiu zorganizowaliśmy spotkanie organizacji pozarządowych, które doraźnie pomagają po stronie ukraińskiej. Rozmawialiśmy o naszych bieżących potrzebach, wymieniliśmy się naszymi wspólnymi doświadczeniami i skoordynowaliśmy nasze plany na przyszłość. Dyskutowaliśmy o infrastrukturze niezbędnej przy przejściach granicznych i wymianie wolontariackiej pomiędzy naszymi organizacjami. Podzieliliśmy obowiązki i powołaliśmy koordynatora którego zadaniem będzie spojenie naszych działań w jedną idealnie pracującą maszynę. Chcemy uratować jak najwięcej żyć uchodźców oczekujących na granicach, nie uda nam się tego osiągnąć bez współpracy.
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
In The city of Jarosław there was a meeting of non-governmental organizations that provide humanitarian assistance help on the Ukrainian side. We talked about our current needs, exchanged our common experiences and coordinated our plans for the future. We discussed the infrastructure necessary for border crossings and voluntary exchange between our organizations. We divided the responsibilities and appointed a coordinator whose task will be to combine our activities into one perfectly working team. We want to save as many lives as possible of refugees waiting at the borders, we will not be able to achieve it without cooperation.